Política de privacitat

(CAT)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: LA FURA CONTINGUTS SCCL – NIF: F66599226

Direcció postal: C/ Santa Digna, 9 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

Telèfon: 938829263

Correu electrònic: administracio@lafurapenedes.cat

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LA FURA CONTINGUTS SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LA FURA CONTINGUTS SCCL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

 

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a LA FURA CONTINGUTS SCCL.

 

 

6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA FURA CONTINGUTS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Transferències de dades a tercers països.

Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:

 • Mailchimp, con la finalidad de envío de comunicaciones comerciale newsletters. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

6.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA FURA CONTINGUTS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6.3. Tractament de les dades personals de comentaris a la pàgina web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA FURA CONTINGUTS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris a la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions comercials.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

(ESP)

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Entidad: LA FURA CONTINGUTS SCCL – NIF: F66599226

Dirección postal: C/ Santa Digna, 9 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

Teléfono: 938829263

Correo electrónico: administracio@lafurapenedes.cat

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LA FURA CONTINGUTS SCCL estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, LA FURA CONTINGUTS SCCL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose al responsable del tratamiento.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Los datos de carácter personal que solicitamos son imprescindibles para atender su solicitud, resolver cuestiones planteadas y prestar los servicios contratados. En caso de no facilitar toda la información necesaria, no podremos atender su solicitud, ni enviar la información solicitada ni prestar los servicios sobre los que el titular de los datos esté interesado.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

 

 

 

A continuación le indicamos los detalles referidos a los distintos tratamientos de datos personales que realizamos en LA FURA CONTINGUTS SCCL.

 

 

6.1. Tratamiento de los datos personales de potenciales clientes y contactos vía web

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En LA FURA CONTINGUTS SCCL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados
 • Consentimiento del interesado: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines.

Transferencias de datos a terceros países.

Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:

 • Mailchimp, con la finalidad de envío de comunicaciones comerciale newsletters. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

6.2 Tratamiento de los datos personales de los contactos de correo electrónico

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En LA FURA CONTINGUTS SCCL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de contrato: Prestación los servicios solicitados
 • Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y/o productos.
 • Consentimiento del Interesado: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y/o productos en base a solicitudes previas mantenidas con el responsables del tratamiento.

Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

6.3. Tratamiento de los datos personales de comentarios en la página web

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En LA FURA CONTINGUTS SCCL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud, como la inserción de comentarios en nuestra página web..

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.
 • Consentimiento del interesado: Atender su solicitud.

Transferencias de datos a terceros países.

No están previstas transferencias de datos a terceros países.