Les ordenances fiscals de 2017 canviaran radicalment el model tributari a Calafell, amb la introducció d’elements de progressivitat en els impostos i en el pagament de taxes pels serveis prestats o consumits realment (com la brossa o l’aigua); amb la voluntat que la tributació municipal esdevingui més justa i solidària. Ho ha fet possible l’acord a què ha arribat el govern de PSC-PP-UAM amb ERC i la CUP.

Les noves ordenances consoliden la rebaixa del 10% de l’IBI aplicada enguany. A més, a proposta de la CUP, les bonificacions seran progressives: les famílies nombroses o monoparentals se’n podran beneficiar no només –com fins ara– en proporció al nombre de fills i a la seva renda, sinó també en funció del valor cadastral de l’habitatge. També a proposta de la CUP, s’amplia a 80.000 euros el fons per subvencionar el pagament de l’IBI a famílies amb dificultats.

Per fer que aporti més qui més guanyi o tingui, els tipus de l’IAE i les plusvàlues es porten al màxim, amb de la transmissió de béns és per successió familiar, que es bonifica en el 95% . També es crea una taxa sobre els pisos buits, per a grans tenidors.

En les taxes de la recollida de brossa i de l’aigua, es pagarà exclusivament pel servei rebut. És a dir, si en una zona la brossa es recull cinc dies a la setmana, es pagarà menys que si es recull en set. A més, les cases pagament més que els pisos, i els solars començaran a pagar aquesta taxa. Amb aquestes mesures, un 90% d’habitatges de Calafell tindran un rebut més baix. A més, hi haurà bonificacions per a les famílies nombroses i monoparentals; una tarifa social, i un descompte en funció de reciclatge: a les zones on augmenti la recollida selectiva, l’any següent el rebut baixarà.

Pel que fa a l’aigua, es passa del sistema de mínims a una quota de servei d’import fix, que cobrirà el cost; un preu segons consums, amb el metre cúbic més barat per a qui gasti menys; i hi haurà una tarifa social per a gent amb menys recursos.

D’altra banda, el preu dels guals s’actualitzarà, amb un augment fins als 40,62 euros.

FER UN COMENTARI