Com cada primavera, l’Agència Tributària Espanyola obre el període de presentació de la declaració de la renda i el patrimoni de l’any anterior. Aquest 2020 la campanya de la renda es va iniciar l’1 d’abril i finalitzarà el darrer dia del mes de juny.

1. IRPF: què és?

Aquest 2020 la declaració de la renda es pot presentar fins al 30 de juny. // PEXELS

En aquesta Fura explicarem què és la declaració de la renda, com es fa i qui té l’obligació de fer-la, i exposarem els errors més freqüents per poder-los evitar en un futur.

La declaració de la renda, també coneguda com a Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), és una contribució que han de pagar les persones que resideixen a Espanya en funció de les rendes i els beneficis que hagin obtingut durant el període d’un any en relació amb el capital estatal. Així i tot, quan es fa la declaració no sempre s’ha de pagar: en alguns casos l’IRPF serveix per comprovar que durant l’any s’ha pagat una quantitat d’impostos superior a la que ens pertocaria, i per tant és Hisenda qui ens ha de tornar els diners a nosaltres.

La declaració parteix dels ingressos nets obtinguts, dels quals prèviament cal restar totes les despeses desgravables i les deduccions, com en el cas de tenir fills menors de 25 anys o amb alguna diversitat funcional i algunes despeses en relació amb l’habitatge o el pla de pensions, entre altres.

Un cop s’obtenen els ingressos nets, s’ha de comprovar si la contribució que s’ha fet al tresor públic és proporcional a aquests ingressos: l’objectiu de la declaració de la renda és que pagui més qui més rep, ja que l’IRPF és un impost progressiu.

Si hem aportat més capital que el percentatge d’impostos que ens pertocava, quan fem el càlcul de l’IRPF ens sortirà que hem de cobrar, i si hem aportat menys diners a l‘Estat del que ens correspon segons els nostres ingressos, sortirà a pagar. Així, l’IRPF serveix per sufragar l’Estat o bé per recuperar la contribució sobrant d’impostos que hem aportat.

2. Com es tramita la declaració de la renda?

Fer l’esborrany de la declaració de la renda també ens pot servir per saber si hem de cobrar algun import. // PEXELS

La declaració de la renda és un tràmit que s’ha de processar a través d’internet. Així, les persones que hagin de fer-la o ho vulguin poden accedir a la pàgina web agenciatributaria.es i també poden fer-la a través de l’aplicació per a telèfons mòbils “Agència Tributària”. Allà es recull la normativa vigent i els passos a seguir per dur a terme la declaració de manera correcta. Cal entrar a la pàgina web o a l’aplicació mòbil, escollir en quin idioma volem fer la declaració, introduir-hi la informació bàsica general que se’ns demana, i seguidament anar omplint els camps que ens van apareixent a cada pàgina.

Al web de l’Agència Tributària disposen de vídeos explicatius on s’exposa com es prepara la declaració de la renda pas per pas, mitjançant el servei “Renda WEB”. Així i tot, l’elaboració de la declaració de la renda també es pot encarregar a gestories i assessories, que es cuiden de valorar a quines desgravacions pot accedir cadascú, desenvolupen i revisen el document, i el presenten a l’Agència Tributària.

Aquest 2020 ja és el segon any en el qual no es permet la presentació de la declaració de la renda en paper i es demana que es dugui a terme de manera telemàtica, però malgrat la situació excepcional derivada del confinament a causa de la covid-19, la declaració també es podrà presentar mitjançant assistència telefònica (havent avisat prèviament a l’entitat d’hisenda que correspongui) i a partir del 13 de maig es podrà dur a terme la declaració a les oficines de l’Agència i en altres administracions i entitats que hi col·laborin, mitjançant cita prèvia.

És essencial que, per a una bona i correcta composició de la declaració de la renda, disposem de tota la documentació que acrediti les especificitats de la nostra situació en relació amb l’àmbit fiscal, des dels reconeixements de diversitat funcional d’algun membre de la unitat familiar com a títols de família nombrosa, dades sobre lloguers i hipoteques, béns, productes i propietats, pensions…

3. Renda conjunta

Les unitats familiars poden presentar la renda conjuntament. // PEXELS

La declaració de la renda es pot dur a terme de manera individual o de manera conjunta, en el cas dels cònjuges (és a dir, sempre que es tracti d’un matrimoni). En el cas de les parelles de fet, cal que la declaració es faci de manera separada. A més, en algunes ocasions surt més a compte que els matrimonis també presentin les seves declaracions per separat. A les parelles que tinguin fills amb custòdia compartida, se’ls aplicarà una deducció equitativa; i a les parelles en què la custòdia només la té un dels progenitors la deducció, s’aplica per complet a qui tingui la custòdia.

En les unitats familiars es pot presentar la declaració de manera conjunta sempre que tots els seus membres contribueixin a l’IRPF: si un membre de la unitat familiar fa la declaració per separat, tota la resta de membres també ho hauran de fer de la mateixa manera.

En els casos de les unitats familiars que la presentin conjuntament, la quantitat mínima del contribuent serà de 5.500 euros, però aquesta xifra podrà tenir una reducció de 3.400 euros per tributació conjunta en els matrimonis no separats legalment. En les unitats familiars en què hi hagi una mare o un pare no casat, vidu o separat legalment i amb fills menors, s’aplicarà una reducció de 2.150 euros anuals.

Les unitats familiars poden estar formades per o bé matrimonis no separats legalment (sense fills o que també poden tenir fills menors convivint amb ells o bé fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada); o bé per una mare o pare i els seus fills, que també han de ser o bé menors que visquin amb aquest progenitor en qüestió o bé majors subjectes a pàtria potestat. En el cas dels fills menors d’edat, deixaran de formar part de la unitat familiar a l’hora de presentar una renda conjunta el mateix any que compleixin la majoria d’edat, incloent-hi el 31 de desembre. Per tant, en la declaració de la renda d’aquest 2020 no es podria presentar una declaració conjunta amb els fills i filles que hagin complert els 18 anys durant tot el 2019.

4. Algunes deduccions…

Les deduccions de maternitat per a mares amb fills menors de tres anys poden ampliar el seu import fins a 1.000 euros més, sempre que qui declari tingui despeses en llars d’infants o centres d’educació dels fills menors de tres anys.

A més, cal que les famílies tinguin en compte que les prestacions de paternitat o maternitat, i també les rendes en espècies relacionades amb l’educació, ja sigui de preescolar fins a batxillerat o de formació professional, no cal que es declarin.

En les famílies nombroses, els ajuts fiscals són de 1.200 euros, o de 2.400 en cas de ser de categoria especial. Aquest import es pot cobrar de manera anticipada o quan es dugui terme la declaració.

També cal recordar que l’any passat es va afegir un increment d’aquesta deducció de 600 euros més en les famílies nombroses a partir del naixement del quart fill; i per a les famílies amb fills amb alguna diversitat funcional hi ha una deducció que suposa un ajut econòmic de 1.200 euros anuals.

5. És obligatori fer la declaració de la renda?

No tothom ha de fer la declaració, tot i que és recomanable. // ISTOCK

No tothom té l’obligació de presentar la declaració de la renda. Teòricament, tota persona física, sigui o no de nacionalitat espanyola, però que hagi residit a l’Estat més de 183 dies durant l’any 2019 o tingui a Espanya el seu nucli d’activitats econòmiques, està obligada a dur a terme el tràmit.

A la pràctica, però, hi ha algunes excepcions i concrecions; que poden variar en funció de l’any i de la comunitat autònoma. Així, com a premisses generals, tothom té el deure de fer i presentar la declaració de la renda en el cas que:

• La persona rebi rendiments del treball superiors a 22.000 euros anuals provinents d’un únic pagador.

• Com una de les últimes novetats, també hauran de fer la declaració aquelles persones que rebin aquests rendiments del treball per un valor de 14.000 euros o més anuals quan aquests provinguin de més d’un pagador (si la quantitat del segon o la suma del segon i altres pagadors arriba als 1.500 euros).

• Les persones beneficiàries de pensions compensatòries provinents de cònjuges o anualitats per aliments no exemptes.

• Les persones el pagador del rendiment del treball de les quals no estigui obligat a retenir.

• Quan es percebin rendiments subjectes a un tipus fix de retenció.

• Les persones que hagin rebut rendiments íntegres del capital mobiliari i patrimoni que superi els 1.600 euros anuals (en el cas que aquestes rendes i capital provinguin d’ajudes públiques, com un habitatge de protecció oficial, la xifra límit per no declarar se situa en els 1.000 euros anuals).

• Les persones que hagin obtingut rendiments íntegres de treball, de capital mobiliari o immobiliari, provinent d’activitats econòmiques o de patrimoni que conjuntament superin els 1.000 euros anuals o suposin pèrdues patrimonials superiors als 500 euros; sigui en tributació individual o en conjunta.

Així i tot, com s’ha comentat prèviament, es recomana a les persones que no estan obligades a fer la declaració de la renda que facin un esborrany per comprovar si, sortosament, aquesta vegada toca cobrar!

6. “És essencial que es revisin sempre les dades fiscals”

Concha Forteza Bueno, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. // COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

Què és la declaració de la renda?

L’IRPF o Impost sobre la Renda de Persones Físiques és un impost directe, que paguem en relació amb les rendes que rebem (renda provinent del treball, del capital, dels immobles, de la venda de béns i productes…). La declaració de la renda serveix, juntament amb la resta d’impostos, perquè el govern pugui elaborar els pressupostos generals i destinar les partides corresponents a cobrir prestacions com l’educació, l’assistència sanitària, l’atur, la jubilació…  L’Agència Tributària posa a disposició dels ciutadans un programa que confecciona la declaració a partir de les nostres dades, que hem de confirmar. A partir de les dades fiscals de què disposa l’Agència Tributària s’elabora un esborrany, que nosaltres podem revisar i confirmar per tenir la declaració de la renda final. Un cop feta, sabrem si ens cal pagar o si ens retornaran diners. Així i tot, sovint en aquestes dades falta informació de situacions concretes: si una parella s’ha casat i ha passat a ser unitat familiar o si una família ha tingut un fill, per exemple, no es tindrà en compte a les dades a no ser que nosaltres ho afegim a l’esborrany; per això sempre és important descarregar les dades fiscals que té Hisenda sobre nosaltres i revisar-les per si hi falta res o si cal actualitzar-les.

Quines opcions tenim a l’hora de dur-la a terme?

Actualment podem fer-la a través de la pàgina web de l’Agència Tributària o l’aplicació mòbil, i també es pot comptar amb un gestor administratiu professional, ja que nosaltres coneixem la llei i podem aconsellar els clients segons quins beneficis fiscals se li poden aplicar i quines dades ha de tenir en compte per poder tenir accés a les deduccions fiscals que li corresponen. Això pot variar en funció de la situació de la persona o la comunitat autònoma on viu.

Per què ja no es pot presentar en paper?

Els darrers anys s’ha disposat per llei que l’Administració faci de manera telemàtica tota la relació amb els contribuents, i la declaració de la renda no n’és una excepció. Si algunes persones no ho poden fer, els gestors tenim la capacitat de presentar la declaració en nom dels nostres clients; i també es pot demanar cita prèvia a les oficines d’Hisenda o fer la declaració mitjançant atenció telefònica.

Quina documentació i dades ens fan falta a l’hora de fer la declaració?

No tothom té les mateixes rendes, i les dades i la documentació dependran de les condicions de cadascú; però el més bàsic és el certificat de treball. Hi haurà persones que tindran ingressos i despeses derivats d’alguna activitat econòmica, hi haurà gent que tindrà immobles i haurà de tenir el rebut de l’IBI i indicar si el llogava o no, la gent que disposi d’un producte financer també ho haurà de tenir en compte, la gent que tingui diversitat funcional podrà gaudir de deduccions que poden arribar als 1.200 euros (si la discapacitat és del 33%), també s’han de tenir en compte els títols de família nombrosa, les deduccions per maternitat o les despeses en llars d’infants… Cal que tothom reuneixi tota la documentació per valorar a quines deduccions pot accedir, hi ha molts factors a tenir en compte.

Quan es pot fer la declaració de manera conjunta?

La declaració conjunta es pot fer quan hi ha una unitat familiar: un matrimoni o un pare o mare amb els fills (unitat monoparental). En les parelles de fet s’ha de fer de manera separada i individual, i si tenen fills, se’ls aplicaria la meitat de la deducció a cadascú. S’ha de tenir clar, però, que una mateixa persona no pot formar part de dues unitats familiars alhora. Si en una casa, per exemple, hi viu un matrimoni amb una filla de 17 anys que ha tingut un fill, hi ha dues unitats diferents: el matrimoni per una banda, i la noia de 17 anys amb el seu fill per l’altra. En el cas que ella tingui ingressos i hagi de fer la declaració, no es tindrà en compte com a unitat amb els pares, sinó amb el fill.

Quins són els errors més comuns?

És molt important que tothom revisi la seva llista de dades fiscals, a partir de la qual es fan els esborranys de la declaració de la renda. A aquestes dades s’ha de mirar si realment s’ha cobrat el que s’hi indica, si hi consta la prestació d’atur que tocava, si qui té una propietat hi consta que és realment seva o tenen propietat compartida o usdefruit, si hi surt la prestació de maternitat quan en teoria ha d’estar exempta i no ha de sortir-hi, s’han d’afegir dades com quan a algú li reconeixen un grau de discapacitat, si s’han fet donatius, les despeses de la hipoteca (en el cas de la hipoteca potser hi tenim una assegurança vinculada i tenim dret a la deducció de la hipoteca i també hi hem d’afegir l’import de l’assegurança)… Normalment els errors són que falta afegir o actualitzar informació, que sovint ens podria fer cobrar més o pagar menys.

Quines deduccions autonòmiques hi ha?

Hi ha una deducció pels donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana, hi ha una deducció de 150 euros per al pare i de 150 euros per a la mare pel naixement d’un fill, també per a la persona que es queda vídua, i també hi ha una deducció de lloguer pròpia de Catalunya, que és compatible amb l’estatal i en alguns casos es poden aplicar totes dues, sempre que es compleixin els requisits que es demanen.

Aquest any hi ha novetats que s’hagin de tenir en compte?

Aquest 2020 no hi ha hagut novetats en relació amb l’any passat, però cal recordar que si tenim més d’un pagador en renda de treball i cobrem més de 14.000 euros, hem de fer la declaració, i també l’hem de fer si cobrem aquesta quantitat en pensions compensatòries de divorci o si el nostre pagador no està obligat a declarar, com en el cas de les treballadores de la llar.

La crisi del coronavirus està afectant la campanya de la renda d’enguany?

El confinament no ens està suposant modificacions, però des del Col·legi sí que demanem que s’allargui el termini per presentar la declaració, ja que molta gent voldrà demanar cita prèvia a les oficines de l’Agència Tributària i com que no es començarà a atendre presencialment fins al mes de maig i s’haurà de fer respectant distàncies i amb menys quantitat de gent, suposem que els processos seran més lents.

Què recomanen a algú que no sàpiga com fer la declaració?

Que el millor és demanar el servei d’un gestor, perquè encara que puguin fer la declaració per telèfon o amb cita presencial a les oficines d’Hisenda, no sabem quanta gent podran atendre ni quanta gent tindrà cita davant de la situació de confinament i mesures excepcionals que estem passant. Pensem que en aquesta crisi els gestors som, més que mai, un servei essencial per fer front als canvis en els àmbits laborals i fiscals.

FER UN COMENTARI